കുഴിയിൽ വീണ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ‘അമ്മ ചെയ്തത് കണ്ടോ…! കരൾ അലിയിക്കുന്ന കാഴ്ച..(വീഡിയോ)

അമ്മമാർക്ക് അവരുടെ മക്കളെ കഴിഞ്ഞേ മറ്റ് എന്തും ഉള്ളു. ഇവിടെ ഇതാ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഈ ‘അമ്മ ചെയ്തത് കണ്ടോ. മനുഷ്യൻ ആയാലും മൃഗം ആയാലും തന്റെ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് അമ്മയുടെ കടമയാണ്.

സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഒരു ‘അമ്മ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ തെളിവാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ. വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കുഴിയില്ലേക്ക് വീണ ആനയും കുഞ്ഞും, ജീവനും മരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള നിമിഷങ്ങൾ. ആന അപകടത്തിൽപെട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ട നാട്ടുകാരും ഒപ്പം ആനയെ രക്ഷിക്കാനായി കൂടി . പിനീട് സംഭവിച്ചത് കണ്ടുനോക്കു.. വീഡിയോ

English Summary:- Mothers have nothing else to do after their children. Here’s what this ‘mother’ did to save her baby. It is the duty of a mother to protect her child, whether it is a human or an animal. These visuals are perfect proof of how much a ‘mother’ loves her own child. An elephant and a baby who fell into a pit filled with water, moments between life and death. The locals who saw the elephant lying in the accident also gathered to save the elephant. Then look at what happened.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *