മലബാർ സിമന്റ്സിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

മലബാർ സിമന്റ്സിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം 

വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി നേടാം,25000 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായ്ക്കുക ജോലി നേടുക.

പാലക്കാട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലബാർ സിമന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് (എം.സി.എൽ.) ഫീൽഡ് ഓഫീസർമാരെ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നു. രണ്ടുവർഷമാണ് നിയമനകാലാവധി.

✅️ഫീൽഡ് ഓഫീസർ (മാർക്കറ്റിങ്): തുടക്കത്തിൽ പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂർ, കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലായിരി ക്കും നിയമനം.ശമ്പളം: 25,000 രൂപ+ഇൻസെന്റീവ്സ്. യോഗ്യത: ബിരുദവും സിമന്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ, കേരള ത്തിൽ അഞ്ചുവർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയവും. പ്രായം: 45 വയസ്സ് കവിയരുത്.

✅️ഫീൽഡ് ഓഫീസർ (മാർക്കറ്റിങ്): കോയമ്പത്തൂർ, തിരുപ്പൂർ ജില്ല കളിലായിരിക്കും നിയമനം. ശമ്പളം:25,000 രൂപ+ഇൻസെന്റീവ്സ്. യോഗ്യത: ബിരുദവും സിമന്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ, തമിഴ്നാട്ടിൽ അഞ്ചുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും. പ്രായം:45 വയസ്സ് കവിയരുത്.

അപേക്ഷകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ (www.malabarcements.co.in)നിന്ന് അപേക്ഷാഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച്, അനുബന്ധരേഖകൾ സഹിതം സമർപ്പിക്കണം.

വിലാസം : Managing Director, Malabar Cements Limited, Walayar Post, Palakkad, Kerala-678624.സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ജനുവരി 6.

✅️ഡെപ്യൂട്ടി/അസി. മാനേജർ, ജിയോളജിസ്റ്റ്.

ഡെപ്യൂട്ടി മൈൻസ് മാനേജർ (ഒഴിവ്-1), അസി. മാനേജർ (മൈൻസ്) (ഒഴിവ്-1), ജിയോളജി സ്റ്റ് (ഒഴിവ്-1) എന്നീ തസ്തികകളി 1 ലേക്കും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. | അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 22,  www.malabarcements.co.in

♻️ അടുത്ത ജോലി ഒഴിവ്.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജലജീ വൻ മിഷൻ പ്രോജക്ടിലേക്ക് പ്രോ ജക്ട് അസോസിയേറ്റ്, അക്കൗണ്ടന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് ദിവസവേതനാ ടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തു ന്നു. ആകെ 25 ഒഴിവാണുള്ളത്. ഒരുവർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം.പിന്നീട് ഒരുവർഷംകൂടി നീട്ടിനൽ കിയേക്കാം.

✅️പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ്:

20 ഒഴിവ്. ശമ്പളം: പ്രതിദിനം 1455 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ മാസം പരമാവധി 39,285 രൂപ. യോഗ്യത: അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം. അടിസ്ഥാന കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രായം: – 2022 ജനുവരി 01-ന് 35 വയസ്സ് | കവിയരുത്.

✅️അക്കൗണ്ടന്റ്:

5 ഒഴിവ്. ശമ്പളം: 3 പ്രതിദിനം 755 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ മാസം പരമാവധി 20,385 രൂപ യോഗ്യത: അംഗീകൃത സർവക ലാശാലയിൽനിന്നുള്ള കൊമേഴ്സ് – ബിരുദം. അടിസ്ഥാന കംപ്യൂട്ടർ പരി ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രായം: : 2022 ജനുവരി 01-ന് 35 വയസ്സ് 5 കവിയരുത്.

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ www.kwa.kerala.gov.in  വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. ബയോഡേറ്റ – യും യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എഴുത്തുപരീക്ഷയും അഭിമുഖവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ഡിസംബർ 23.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *